Doelstelling

De jaren 2020 en 2021 is voor de kunst en cultuursector een uiterst lastig jaar. Het doel van Stichting Toucher is de sector vitaal en gezond te houden door hoop te bieden voor evenementen na corona en in gesprek te blijven met partners. Wanneer we in Q3/Q4  2021 naar verwachting weer voldoende mensen kunnen ontvangen in theaters en concertzalen zullen we deze vitale sector hard nodig hebben om onze doelen, verwoord in de ‘Statuten Stichting Toucher’ te kunnen realiseren.

Missie stichting Toucher

Stichting Toucher biedt een muzikaal podium voor onze musici en ontvouwt muzikale schatten voor een breed publiek en bevordert het op toegankelijke wijze maken van deze muziek.

Kernprincipes en visie

Stichting Toucher bevordert het overdragen van muzikale schatten bij een brede doelgroep. We doen dit vanuit liefde en passie voor klassieke muziek.

Muziek is als geen ander in staat om mensen te raken. Het speelt een belangrijke rol in het leven van alledag door de bijzondere kracht die het bezit om mensen bij zichzelf en elkaar te brengen. Op die manier is muziek direct van invloed op de kwaliteit van ons leven. Stichting Toucher ziet het als haar missie hoogwaardige muziek over te dragen over generaties heen. Zo maken we muziek en zo bepalen we ons beleid.

Onze missie geven we vorm vanuit twee kernwaarden; doeltreffend en passievol. Doeltreffend willen we zijn in het laten klinken van muziek waarbij het hart van de luisteraar getroffen wordt, aangeraakt wordt. Met alleen muziek komen we er niet. We willen het bereiken van de harten van de mensen op een passievolle wijze teweeg brengen. Organiserend en musicerend zal het op een passievolle wijze gerealiseerd worden.

Afwezigheid van winstoogmerk

Stichting Toucher beoogt niet het maken van winst. Eventuele exploitatieoverschotten worden besteed in het kader van de doelstelling. Eveneens is in de statuten bepaald dat bij opheffing van de stichting een batig saldo toekomt aan een algemeen nuttige instelling met een aanverwante doelstelling als Stichting Toucher. Stichting Toucher is erkend als culturele instelling met status algemeen nut beogend (ANBI).

Afstuderen en stage

Stichting Toucher heeft elk cursusjaar plaats voor 1 of 2 stagiairs die onderzoek kunnen doen naar kansen voor culturele projecten. Zo vormt Stichting Toucher een educatief platform voor studenten die zich willen ontplooien op gebied van cultuur en podia. Stichting Toucher werkt hierin momenteel samen met de Universiteit Utrecht en Theater Orpheus.

Bestuur en Organisatie

De huidige bestuurssamenstelling bestaat uit:

  • De heer R. Eilander (Voorzitter)
  • De heer J. Eilander (Artistiek leider)
  • De heer M. Pouw (Algemeen bestuurslid)


Cultureel Traineeship

  • De heer J. de With, MA Applied Musicology, Universiteit Utrecht

Beloning

Statutair is bepaald dat bestuur geen beloning ontvangt.

Beleidsplan en Statuten

Bekijk hieronder het beleidsplan en de statuten van Stichting Toucher:

Jaarverslagen

Jaarverslagen van Stichting Toucher zijn hier te vinden.

In de media

De activiteiten en werkzaamheden vanuit de Stichting leveren regelmatig nieuws op in de verschillende lokale en landelijke media. Hieronder een greep uit de berichten die in de media verschijnen.